ShopCuffs - Major #fallvibes in this plush, autumnal vintage blazer. 🍂
———
Vintage Velvet Autumn Roses Blazer
[size: small]

Major #fallvibes in this plush, autumnal vintage blazer. 🍂 ——— Vintage Velvet Autumn Roses Blazer [size: small]

$24